top of page
Anchor 1

Skundų

nagrinėjimas

SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TAISYKLĖS

 

Šiame dokumente (toliau – „ Taisyklės“) rasite pagrindinę informaciją apie Lietuvoje registruotos ir veikiančios įmonės UAB „Workpower“, įmonės kodas 304759115, adresas Algirdo g. 11-3, Vilnius (toliau – „Įmonė“) gaunamų skundų nagrinėjimo taisykles. Jų tikslas – nustatyti Įmonės gaunamų skundų nagrinėjimo tvarką Įmonei administruojant ir valdant tarpusavio draudimo platformą „Ooniq“ (toliau – „Ooniq“). Įmonės gaunamų skundų nagrinėjimui Įmonės direktorius skiria atsakingą asmenį.

 

Ši skundų nagrinėjimo taisyklių redakcija įsigalioja nuo 2019 m. spalio 24 d.

 

1. Sąvokos

 

1.1. Jei kontekstas nereikalauja kitaip, šiose Taisyklėse didžiosiomis raidėmis vartojami žodžiai turi žemiau nurodytas reikšmes:

 

1.1.1. Atsakingas asmuo – Įmonės direktoriaus paskirtas asmuo, atsakingas už gaunamų Skundų nagrinėjimą.

 

1.1.2. Klientas – fizinis asmuo, kuris naudojasi „Ooniq“.

 

1.1.3. Skundas – Įmonei raštu, elektroniniu paštu arba kitomis elektroninėmis priemonėmis pateiktas Kliento kreipimasis, kuriame nurodoma, kad yra pažeistos asmens teisės arba teisėti interesai, susiję su naudojimusi „Ooniq“, ir prašoma tenkinti Kliento reikalavimus.

 

1.1.4. Skundų registracijos žurnalas – kompiuterinė dokumentų registravimo sistema, kurioje registruojami per pašto įstaigas, elektroniniu paštu arba kitomis elektroninėmis priemonėmis gauti Skundai.

 

2. Skundų registravimas ir nagrinėjimas

 

2.1. Visi Skundai Įmonėje registruojami Skundo gavimo dieną Skundų registracijos žurnale.

 

2.2. Skundų registracijos žurnale nurodoma:

 

2.2.1. Kliento vardas ir pavardė.

 

2.2.2. Kliento el. pašto adresas, su kuriuo buvo susieta „Ooniq“ paskyra.

 

2.2.3. Skunde nurodytas Kliento adresas.

 

2.2.4. Skundo gavimo data ir būdas.

 

2.2.5. Skundo esmė (trumpas turinys).

 

2.2.6. Kliento reikalavimas.

 

2.2.7. Atsakymo Klientui pateikimo data.

 

2.3. Užregistruotus Skundus Įmonėje nagrinėja Atsakingas asmuo. Atsakingas asmuo nagrinėdamas Skundą vertina visus su nagrinėjamu Skundu susijusius dokumentus ir duomenis ir teikia išvadą Įmonės direktoriui dėl sprendimo priėmimo. Atsakingas asmuo skundą privalo išnagrinėti ir išvadą Įmonės direktoriui pateikti kaip galima greičiau, tačiau ne vėliau kaip per 21 kalendorinę dieną nuo Skundo gavimo dienos.

 

2.4. Kai skundžiamas bendruomenės narių sprendimas, į Skundo nagrinėjimą įtraukiami sprendimo priėmime dalyvavę bendruomenės nariai.

 

2.5. Įmonės direktoriaus sprendimas dėl Skundo įforminamas raštu, apie kurį Klientas informuojamas tokiu būdu, kokiu buvo gautas Skundas (raštu, elektroniniu paštu arba kitomis elektroninėmis priemonėmis) ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Skundo gavimo dienos.

 

2.6. Išskirtiniais atvejais, kai Skundas negali būti išnagrinėtas ir apie priimtą sprendimą Klientas negali būti informuojamas per 30 kalendorinių dienų laikotarpį, Atsakingas asmuo apie tai praneša Klientui ir nurodo vėlavimo pateikti atsakymą aplinkybes ir terminą, iki kada Skundas bus išnagrinėtas ir Klientas bus informuotas apie priimtą sprendimą.

 

2.7. Klientui teikiamame atsakyme, kai Skundas netenkinamas arba tenkinamas iš dalies, išdėstomi atsisakymo tenkinti Skundą motyvai, nurodomas kitos Kliento interesų gynimo priemonės, įskaitant, bet neapsiribojant galimomis ginčų nagrinėjimo priemonėmis ir teismais.

 

2.8. Skundai, su jų nagrinėjimu susijusi medžiaga, dokumentai, kuriuose nurodytas konkretus Skundo nagrinėjimo rezultatas, ir Klientui pateiktas atsakymas saugomi ne trumpiau kaip 3 metus nuo galutinio atsakymo pateikimo dienos Klientui.

 

3. Skundų nagrinėjimo rezultatų vertinimas

 

3.1. Skundų nagrinėjimo rezultatai Įmonėje yra įvertinami vieną kartą per kalendorinius metus, tam Įmonė:

 

3.1.1. Renka informaciją apie panašius Skundus ir atlieka šios informacijos analizę, kad būtų galima nustatyti esmines Skundų atsiradimo priežasties.

 

3.1.2. Įvertina, ar esminės Skundų atsiradimo priežastys gali būti pašalintos.

 

3.1.3. Imasi priemonių, kad esminės Skundų atsiradimo priežastys būtų pašalintos.

 

4. Baigiamosios nuostatos

 

4.1. Informacija apie Skundų valdymo procesą viešai skelbiama Įmonės interneto svetainėje adresu www.ooniq.lt.

 

4.2. Šias Taisykles tvirtina Įmonės direktorius. Šios Taisyklės gali būti panaikinamos, keičiamos ir (ar) papildomos tik Įmonės direktoriaus įsakymu.

 

4.3. Su šiomis Taisyklėmis supažindinami visi Įmonės darbuotojai, kuriems jos gali būti aktualios.

 

Dėkojame, kad perskaitėte šį dokumentą. Grįžtamasis ryšys mums labai svarbus, kad galėtume Jums suteikti tik geriausias patirtis naudojantis „Ooniq“. Jei turite pasiūlymų – pasidalinkite jais su mumis telefonu +370 695 59555, el. paštu labas@ooniq.lt arba interneto svetainės www.ooniq.lt skiltyje „Susisiekime“.

bottom of page