top of page
INTERNETO SVETAINĖS IR PROGRAMĖLĖS PRIVATUMO POLITIKA

 

Šiame dokumente apie privatumo politiką rasite pagrindinę informaciją apie tai, kaip „Ooniq“ tvarko Jūsų asmens duomenis, kokias teises savo asmens duomenų atžvilgiu turite ir kaip šiomis teisėmis galite pasinaudoti.

 

Tvarkydama asmens duomenis ir gerbdama Jūsų (fizinių asmenų) privatumą „Ooniq“ vadovaujasi šia privatumo politika ir asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, tarp jų ir Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679.

 

Ši privatumo politika gali būti atnaujinama. Visais atvejais atnaujintą šios privatumo politikos versiją paskelbsime viešai kartu nurodydami tokio atnaujinimo datą.

 

Ši privatumo politikos redakcija įsigalioja nuo 2020 m. vasario 24 d.

 

1. Duomenų valdytojas ir jo kontaktiniai duomenys

 

1.1. Jūsų asmens duomenų valdytoja yra „Ooniq“ – Lietuvoje registruota ir veikianti įmonė UAB „Workpower“, įmonės kodas 304759115, adresas Algirdo g. 11-3, Vilnius (toliau – „Ooniq“).

 

1.2. Jeigu Jums kyla su asmens duomenų tvarkymu susijusių klausimų, visuomet galite susisiekti su „Ooniq“ el. paštu labas@ooniq.lt.

 

1.3. Būdama duomenų valdytoja „Ooniq“ savarankiškai nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.

 

2. Jūsų asmens duomenų tvarkymas

 

Paslaugų teikimo tikslu

 

2.1. „Ooniq“ tvarko tarpusavio draudimo platformos naudotojų asmens duomenis siekdama tinkamai teikti paslaugas, vykdydama su šiais platformos naudotojais sudarytus susitarimus. „Ooniq“ platforma pasiekiama internete adresu www.ooniq.lt arba telefone atsisiuntus mobiliąją programėlę.

 

2.2. Tam, kad galėtumėte tinkamai naudotis „Ooniq“ platforma, turite atlikti tam tikrus veiksmus, pavyzdžiui: prisijungti prie „Ooniq“ platformos, joje užsiregistruoti, tapti tarpusavio draudimo bendruomenės nariu, sumokėti bendruomenės nario mokestį, pateikti informaciją apie įrenginį, kurio sugadinimo ar netekimo rizika dalinsitės su kitais bendruomenės nariais atsitikus įvykiui, pateikti informaciją apie tokio įrenginio sugadinimą ar netekimą ir pan.

 

2.3. Visais šiais atvejais tinkamo paslaugų teikimo tikslu „Ooniq“ tvarko platformos naudotojų asmens duomenis, tarp kurių yra vardas, pavardė, gimimo data, miestas, valstybė, el. pašto adresas, telefono numeris, prisijungimo slaptažodis, informacija apie su „Ooniq“ platforma susijusius mokėjimus, duomenys apie įrenginį, kurio sugadinimo ar netekimo rizika dalinsitės su kitais „Ooniq“ platformos naudotojais, informacija apie tokio įrenginio sugadinimą ar netekimą ir kita „Ooniq“ paslaugų teikimui reikalinga informacija.

 

2.4. Siekdami, kad „Ooniq“ platforma veiktų sklandžiai ir visi platformos naudotojai galėtų efektyviai dalyvauti tarpusavio draudimo procese, kitiems užsiregistravusiems platformos naudotojams sudarome galimybę matyti Jūsų vardą ir pavardę. Todėl registruodamiesi „Ooniq“ platformoje tuo pačiu patvirtinate savo sutikimą, kad kiti platformos naudotojai matys Jūsų vardą ir pavardę.

 

2.4.1. Kai naudotojas yra užsiregistravęs platformoje, bet dar nėra priskirtas prie tam tikros individualios tarpusavio draudimo bendruomenės, kitiems prie individualių tarpusavio draudimo bendruomenių nepriskirtiems platformos naudotojams sudarome galimybę matyti tris pirmąsias užsiregistravusio naudotojo vardo ir pavardės raides (pavyzdžiui, vardas ir pavardė Vardenis Pavardenis kitiems platformos naudotojams matomi kaip Var*** Pav***).

 

2.4.2. Kai naudotojas yra užsiregistravęs platformoje ir jau priskirtas prie tam tikros individualios tarpusavio draudimo bendruomenės, kitiems tos pačios individualios tarpusavio draudimo bendruomenės nariams sudarome galimybę matyti pilną užsiregistravusio naudotojo vardą ir pilną pavardę.

 

2.5. Įprastai Jūsų asmens duomenis „Ooniq“ gauna tiesiogiai iš Jūsų, kai šiuos duomenis pateikiate „Ooniq“ platformoje (pavyzdžiui, registruojantis arba aprašant įvykį). Tam tikrus paslaugų teikimui reikalingus Jūsų duomenis „Ooniq“ gali gauti ir iš kitų asmenų (pavyzdžiui, su „Ooniq“ paslaugomis susijusių Jūsų atliktų mokėjimų duomenis, t. t. mokėjimo datą, mokėjimo sumą, nepilną mokėjimo kortelės numerį ir pan., galime gauti iš pasirinkto mokėjimo paslaugų teikėjo; informaciją apie suremontuotą ar pakeistą įrenginį, kurio sugadinimo ar netekimo rizika dalinotės su kitais „Ooniq“ platformos naudotojais, galime gauti iš „Ooniq“ partnerių – įvairių įrenginių taisyklų ar parduotuvių ir pan.).

 

2.6. Tuo atveju, kai prie „Ooniq“ platformos jungiatės mobiliuoju telefonu (pavyzdžiui, naudodamiesi „Ooniq“ mobiliąja programėle), „Ooniq“ papildomai gali rinkti techninius su Jūsų telefonu susijusius duomenis (telefono modelį, pagaminimo datą, atminties parametrus, IMEI numerį ir pan.), reikalingus tinkamam vartotojo identifikavimui ir paslaugos teikimui. Jums išreiškus atskirą sutikimą, „Ooniq“ mobilioji programėlė gali prieiti prie Jūsų mobiliajame telefone saugomų kontaktų sąrašo duomenų (t. y. kitų asmenų vardo, pavardės, tel. numerio ir el. pašto adreso). Prieiga prie saugomų kontaktų sąrašo reikalinga Jums norint pakviesti kitus asmenis prisijungti prie „Ooniq“ bendruomenės. „Ooniq“ nerenka, neperžiūri ir nekaupia Jūsų kontaktų sąrašo duomenų, išskyrus asmens, kurį Jūs kviečiate prisijungi prie „Ooniq“ bendruomenės, vardo, pavardės, tel. numerio ir el. pašto adreso.

 

2.7. Teikdama paslaugas „Ooniq“ saugo platformos naudotojų asmens duomenis iki 3 metų nuo paslaugų teikimo pabaigos dienos, nebent teisės aktai numatytų ilgesnį tam tikrų duomenų saugojimo terminą.

 

Platformos naudotojų asmeninių nuotraukų viešinimo platformoje tikslu

 

2.8. Siekdami palengvinti komunikavimą tarp platformos naudotojų, mes sudarome galimybę „Ooniq“ tarpusavio draudimo platformos naudotojams įkelti savo asmenines nuotraukas į platformą ir naudoti jas asmeninėse platformos naudotojų paskyrose. Pažymėtina, kad tokios nuotraukos yra matomos visiems platformoje užsiregistravusiems naudotojams. 

 

2.9. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, šiuo atveju Jūsų nuotrauką, sutikimo pagrindu. Įkeldami savo asmeninę nuotrauką, Jūs tuo pačiu aiškiai, nedviprasmiškai ir savo valia sutinkate, kad mes ją tvarkytume ir kad ši nuotrauka būtų matoma kitiems platformoje užsiregistravusiems naudotojams.

 

2.10. Visais atvejais turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų naudojimo, t. y. Jūsų nuotraukos tvarkymo ir viešinimo platformoje. Sutikimą atšaukti galite asmeninėje „Ooniq“ platformos paskyroje pašalindami savo nuotrauką arba raštu (pavyzdžiui, el. paštu) informuodami „Ooniq“. Jums atšaukus savo sutikimą, „Ooniq“ nustos tvarkyti Jūsų nuotrauką.

 

2.11. Pažymėtina, jog šio sutikimo atšaukimas nedaro įtakos Jūsų teisėms ir pareigoms „Ooniq“ tarpusavio draudimo platformoje ir (ar) neapriboja paslaugų, kurias galite gauti naudodamiesi „Ooniq“ tarpusavio draudimo platforma. 

 

Automatizuoto atskirų sprendimų priėmimo ir profiliavimo tikslu

 

2.12. Tam tikrais atvejais „Ooniq“ priima sprendimus žmogui nedalyvaujant sprendimų priėmime (automatizuotas sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą). Tai gali būti automatizuota kainodara „Ooniq“ mobiliojoje programėlėje (kuri grindžiama į sistemą įvesta informacija) arba automatizuotas išmokos už įrenginį, kurio sugadinimo ar netekimo rizika dalinatės su kitais bendruomenės nariais, dydžio skaičiavimas ir mokėjimas remiantis Jūsų pateikta informacija. Automatizuotas atskirų sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą, yra reikalingas tinkamam „Ooniq“ paslaugų teikimui ir susitarimų vykdymui. Tai padeda užtikrinti, kad su „Ooniq“ paslaugomis susiję sprendimai būtų priimami operatyviai, sąžiningai, veiksmingai ir teisingai pagal „Ooniq“ turimą informaciją.

 

2.13. Tapdami „Ooniq“ klientais negalite nesutikti su automatizuotu atskirų sprendimų, įskaitant profiliavimą, priėmimu, tačiau turite teisę reikalauti žmogaus dalyvavimo sprendimų priėmimo procese, pareikšti jam savo poziciją, gauti sprendimo, priimto atlikus automatizuotą vertinimą, detalesnį paaiškinimą ir teisę ginčyti priimtą sprendimą.

 

Tiesioginės rinkodaros, aktyviųjų pranešimų siuntimo tikslu

 

2.14. Jūs galite užsiprenumeruoti el. paštu siunčiamus „Ooniq“ naujienlaiškius. Juose pateikiama informacija apie „Ooniq“ veiklą, siūlomas naujas paslaugas, platformos funkcionalumą, pristatomos įvairios su „Ooniq“ veikla susijusios naujienos. Jums užsiprenumeravus šiuos naujienlaiškius, „Ooniq“ tvarko Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, t. y. minėtų naujienlaiškių siuntimo tikslu. Siųsdama naujienlaiškius, „Ooniq“ Jūsų asmens duomenis tvarko gauto sutikimo pagrindu (t. y. Jums užsiprenumeravus naujienlaiškius).

 

2.15. Sėkmingai užsiregistravę „Ooniq“ platformoje, Jūs tampate „Ooniq“ klientu (platformos naudotoju). Tokiu atveju, „Ooniq“ turi teisėtą interesą siųsti Jums el. paštu tiesioginės rinkodaros pranešimus, kuriuose pateikiama aktuali informacija apie kitas (susijusias) „Ooniq“ teikiamas paslaugas. Jūs galite bet kada (tiek registracijos metu, tiek bet kada vėliau) nesutikti ar atsisakyti šių pranešimų gavimo.

 

2.16. Pagaliau, Jums naudojantis „Ooniq“ mobiliąja programėle ir esant Jūsų sutikimui, į Jūsų mobilųjį telefoną gali būti siunčiami „Ooniq“ aktyvieji pranešimai (angl. „push notifications“). Šiais aktyviaisiais pranešimais „Ooniq“ informuoja mobiliosios programėlės naudotojus apie aktualius įvykius (pavyzdžiui, kvietimą balsuoti dėl konkretaus sprendimo „Ooniq“ bendruomenėje priėmimo) ar praneša kitas su „Ooniq“ veikla ir siūlomomis paslaugomis susijusias naujienas. Vieni aktyvieji pranešimai yra bendri (skirti visiems „Ooniq“ mobiliosios programėlės naudotojams), kiti – individualūs (skirti konkretiems „Ooniq“ bendruomenės nariams).

 

2.17. Tiesioginės rinkodaros tikslu el. paštu siųsdama naujienlaiškius, „Ooniq“ tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą. Šių tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomų asmens duomenų įprastas saugojimo laikotarpis yra 3 metai nuo Jūsų sutikimo gavimo dienos (kai naujienlaiškis siunčiamas iš Jūsų gauto sutikimo pagrindu) arba 1 metai nuo Jūsų sudarytų susitarimų su „Ooniq“ pasibaigimo dienos (kai naujienlaiškis siunčiamas „Ooniq“ teisėto intereso pagrindu).

 

2.18. Visais atvejais turite teisę bet kada atsisakyti Jums siunčiamų naujienlaiškių ar aktyviųjų pranešimų. El. paštu siunčiamų naujienlaiškių atsisakyti galite paspaudę tam skirtą nuorodą siunčiamų naujienlaiškių apačioje arba raštu (pavyzdžiui, el. paštu) informuodami „Ooniq“. Siunčiamų aktyviųjų pranešimų atsisakyti galite „Ooniq“ programėlės nustatymų skiltyje.

 

2.19. Suėjus minėtam duomenų saugojimo terminui arba Jums atšaukus savo sutikimą, „Ooniq“ Jūsų asmens duomenis nustos tvarkyti tiesioginės rinkodaros ir (ar) aktyviųjų pranešimų siuntimo tikslu.

 

Užklausų administravimo tikslu

 

2.20. „Ooniq“ tvarko Jūsų asmens duomenis, kai susisiekiate su „Ooniq“ el. paštu, pateikiate užklausas (paklausimus, prašymus, skundus) „Ooniq“ platformoje, „Ooniq“ socialinių tinklų paskyrose ar bet kuriuo kitu būdu.

 

2.21. Kartu su Jūsų užklausa gautus asmens duomenis „Ooniq“ tvarko siekdama tinkamai administruoti užklausas, užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, vykdyti teisinius reikalavimus. Įprastai „Ooniq“ kartu su Jūsų užklausa gautus asmens duomenis tvarko Jūsų sutikimo pagrindu, t. y. Jums aktyviais veiksmais kreipiantis į „Ooniq“. Tuo atveju, kai Jūsų užklausoje pateikti duomenys reikalingi tam, kad „Ooniq“ galėtų ginti savo arba kitų asmenų pažeistas teises ir teisėtus interesus, šie duomenys gali būti tvarkomi atitinkamai „Ooniq“ arba kitų asmenų teisėto intereso pagrindu.

 

2.22. Užklausoje nurodytų asmens duomenų saugojimo laikotarpis yra iki 3 metų, priklausomai nuo gautų asmens duomenų pobūdžio ir kitų aplinkybių. Tam tikrais atvejais Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ir ilgesnį terminą – tiek, kiek tai yra reikalinga „Ooniq“ arba kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų gynybai, tinkamam užklausų administravimui, skundų nagrinėjimui, ginčų sprendimui, taip pat kitais teisės aktuose nurodytais atvejais.

 

Personalo atrankos tikslu

 

2.23. Jeigu kandidatuodami į „Ooniq“ siūlomą darbo poziciją pateikiate duomenis apie save (pavyzdžiui, atsiunčiate savo gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką), „Ooniq“ tvarko Jūsų asmens duomenis personalo atrankos tikslu Jūsų sutikimo pagrindu, t. y. Jums aktyviais veiksmais kreipiantis į „Ooniq“. Be to, kreipiantis dėl konkrečios darbo pozicijos papildomai galite pateikti ir nuorodą į savo „LinkedIn“ (ar kito socialinio tinklo) profilį – tokiu atveju laikoma, jog išreiškiate sutikimą „Ooniq“ personalo atrankos tikslu naudotis šiais viešai prieinamais Jūsų duomenimis.

 

2.24. Jums kandidatuojant į konkrečią „Ooniq“ siūlomą darbo poziciją, Jūsų pateiktus asmens duomenis „Ooniq“ tvarko iki atitinkamo personalo atrankos proceso pabaigos. Pasibaigus vykdomai atrankai, Jūsų asmens duomenys nebebus tvarkomi, nebent dėl tolesnio Jūsų asmens duomenų tvarkymo personalo atrankos tikslu Jūs išreikšite atskirą sutikimą. Jeigu „Ooniq“ pateikiate su Jūsų kandidatūra susijusius asmens duomenis tuomet, kai „Ooniq“ neskelbia apie vykdomą personalo atranką (ar neskelbia personalo atrankos konkrečioje pozicijoje, į kurią pretenduojate), tuomet Jūsų asmens duomenis „Ooniq“ gali saugoti ir tvarkyti iki 1 metų, vėlesnių personalo atrankų tikslu.

 

2.25. „Ooniq“ taip pat gali gauti su Jūsų kandidatūra susijusius duomenis iš trečiųjų šalių, pavyzdžiui, iš personalo atrankos paslaugas teikiančių subjektų, gyvenimo aprašymų duomenų bazių paslaugas siūlančių subjektų ir pan.

 

2.26. Bet kuriuo metu galite atšaukti savo sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo personalo atrankos tikslu raštu (pavyzdžiui, el. paštu) kreipdamiesi į „Ooniq“. Tokiu atveju „Ooniq“ Jūsų pateiktų asmens duomenų personalo atrankų tikslu nebetvarkys.

 

Lankantis interneto svetainėje (platformoje)

 

2.27. Jums apsilankius „Ooniq“ interneto svetainėje (platformoje), „Ooniq“ gali tvarkyti Jūsų IP adresą, taip pat kitus tinklo duomenis. Tokie duomenys yra renkami slapukų ir (ar) panašių technologinių sprendimų pagalba. „Ooniq“ interneto svetainėje (platformoje) naudojami šie slapukai:

Galiojimo laikas
Tikslas
Pavadinimas
Request Session ID

Seka lankytojų elgseną ir vertina interneto svetainės veikimą

Sesijos metu
TSxxxxxxxx_d (x laukeliuose rodomos atsitiktinės skaičių ir raidžių serijos)

Identifikuoja unikalias interneto svetainės lankytojų sesijas

Sesijos metu
TSxxxxxxxx (x laukeliuose rodomos atsitiktinės skaičių ir raidžių serijos)

Identifikuoja unikalias interneto svetainės lankytojų sesijas

Sesijos metu
XSRF-token

Užtikrina interneto svetainės lankytojų naršymo saugumą ir užkerta kelią sesijų klastojimui

Sesijos metu
hs

Užtikrina tinkamo interneto svetainės turinio atvaizdavimą pagal paieškos internete rezultatus

Sesijos metu
smSession

Identifikuoja prisijungusius prie interneto svetainės lankytojus

Pastovus (dvi savaitės)
svSession

Identifikuoja unikalius lankytojus ir seka jų sesijas interneto svetainėje

Pastovus

2.28. Slapukai yra mažos rinkmenos, siunčiamos į naudojamą interneto naršyklę ir saugomos lankytojo įrenginyje. Slapukai perkeliami į lankytojo kompiuterį ar mobilųjį telefoną pirmą kartą apsilankius „Ooniq“ interneto svetainėje (platformoje). Slapukais siekiama užtikrinti patogų, saugų interneto platformos veikimą, taip pat analizuoti interneto svetainės, platformos lankytojų įpročius. Tai leidžia nuolat gerinti interneto platformos funkcionalumą.

 

2.29. Kai kurios slapukų rūšys – būtinieji ir analitiniai slapukai – yra reikalingos interneto svetainės tinkamam funkcionavimui. Dėl šios priežasties, atsisakius šių slapukų, interneto svetainė gali tapti nefunkcionali. Teisinis pagrindas naudoti slapukus yra „Ooniq“ teisėtas interesas užtikrinti interneto svetainės techninį funkcionavimą. Tais atvejais, jei slapukai naudojami siekiant prisiminti Jūsų parinktis ir kaupti statistiką, teisinis pagrindas slapukų naudojimui yra Jūsų sutikimas.

 

2.30. Keisdami savo interneto naršyklės nustatymus galite kontroliuoti slapukų naudojimą. Daugiau naudingos informacijos apie slapukus, jų veikimą, apie tai, kaip juos kontroliuoti ir šalinti, galite rasti interneto svetainėje www.allaboutcookies.org.

 

3. Asmens duomenų gavėjai ir kita informacija

 

3.1. Jūsų asmens duomenų tvarkymui „Ooniq“ gali pasitelkti duomenų tvarkytojus. Pasitelkti duomenų tvarkytojai teikia „Ooniq“ įvairias paslaugas. Tai gali būti duomenų saugojimo paslaugas teikiančios įmonės, ryšio paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios ir palaikančios įmonės, veiklos internete analizę atliekančios įmonės, naujienlaiškių siuntimo paslaugą teikiančios įmonės ir kiti paslaugų teikėjai. Šiems „Ooniq“ pasitelktiems duomenų tvarkytojams Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami tik tuomet ir tik tokiu mastu, kuomet ir kiek tai yra būtina atitinkamų duomenų tvarkytojų paslaugų teikimui.

 

3.2. „Ooniq“ paslaugų teikimo tikslu tam tikri Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami „Ooniq“ pasirinktiems partneriams, pavyzdžiui, mobiliųjų telefonų taisykloms, mobiliųjų telefonų parduotuvėms ir pan. „Ooniq“ partnerių sąrašas skelbiamas „Ooniq“ interneto svetainėje. Šiems „Ooniq“ partneriams Jūsų duomenys gali būti perduodami tik tuomet, kai tai yra būtina, ir tik tokiu mastu, kiek tai yra būtina užtikrinti tinkamą „Ooniq“ paslaugų teikimą (pavyzdžiui, Jums praradus mobilųjį telefoną, kurio netekimo rizika dalinotės su kitais „Ooniq“ platformos naudotojais, „Ooniq“ apie šį įvykį gali informuoti pasirinktą partnerį ir pateikti jam informaciją apie prarasto telefono modelį, kad toks telefonas būtų pakeistas nauju).

 

3.3. Vykdydama teisės aktų reikalavimus, teisėtus kompetentingų institucijų nurodymus ar esant kitam teisėtam pagrindui „Ooniq“ gali perduoti tam tikrus savo klientų asmens duomenis tretiesiems asmenims, pavyzdžiui, teismui, teisines ar audito paslaugas teikiantiems asmenims ir pan.

 

3.4. Papildomai pažymime, jog Jūsų duotus sutikimus dėl asmens duomenų tvarkymo „Ooniq“ saugo Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytą minimalų saugojimo terminą (1 metams pasibaigus asmens duomenų, dėl kurių tvarkymo buvo duotas sutikimas, saugojimo laikotarpiui).

 

4. Jūsų teisės ir jų įgyvendinimas

 

4.1. Savo asmens duomenų atžvilgiu Jūs turite šias teisės aktuose numatytas teises:

 

4.1.1. Teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi. Turite teisę gauti „Ooniq“ patvirtinimą, jog „Ooniq“ tvarko Jūsų asmens duomenis, o taip pat teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir kita su tuo susijusia informacija.

 

4.1.2. Teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis. Jeigu manote, kad „Ooniq“ tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti.

 

4.1.3. Teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis. Esant tam tikroms teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad „Ooniq“ ištrintų Jūsų asmens duomenis.

 

4.1.4. Teisę reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Esant tam tikroms teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad „Ooniq“ apribotų Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

 

4.1.5. Teisę reikalauti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma. Duomenis, kuriuos „Ooniq“ tvarko Jūsų sutikimo pagrindu ir kurių tvarkymas atliekamas taikant automatizuotas priemones, turite teisę gauti įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir turite teisę prašyti juos perkelti kitam duomenų valdytojui.

 

4.1.6. Teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, jei tokie asmens duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu. Jeigu asmens duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu, galite nesutikti su tokiu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus (pavyzdžiui, kai yra teisėtų priežasčių tokiam duomenų tvarkymui ir pan.).

 

4.1.7. Teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą savo asmens duomenų tvarkymui (kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi atskiro sutikimo pagrindu). Atšaukus Jūsų sutikimą tvarkyti asmens duomenis, Jūsų sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas.

 

4.2. Primename, jog šios duomenų subjektų teisės įgyvendinamos, jeigu yra tenkinami visi teisės aktuose numatyti reikalavimai.

 

4.3. Norėdami pasinaudoti savo teisėmis ar turėdami bet kokių su Jūsų asmens duomenų apsauga susijusių klausimų susisiekite su „Ooniq“ šioje privatumo politikoje aukščiau nurodytais kontaktais. Kad galėtume tinkamai išnagrinėti Jūsų kreipimąsi ir pateikti Jums išsamų atsakymą, prašome užklausas mums pateikti el. paštu labas@ooniq.lt.

 

4.4. Jeigu manote, kad yra pažeidžiamos Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų apsauga, pirmiausia rekomenduojame nedelsiant susisiekti su „Ooniq“, kad būtų rastas tinkamas ir efektyvus problemos sprendimas. Visais atvejais turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir dėl to pateikti skundą.

 

Dėkojame, kad perskaitėte šį dokumentą. Grįžtamasis ryšys mums labai svarbus, kad galėtume Jums suteikti tik geriausias patirtis naudojantis „Ooniq“. Jei turite pasiūlymų – pasidalinkite jais su mumis telefonu +370 695 59555, el. paštu labas@ooniq.lt arba interneto svetainės www.ooniq.lt skiltyje „Susisiekime“.

bottom of page