top of page
SUSITARIMAS DĖL NAUDOJIMOSI PLATFORMA

Šis dokumentas (toliau – „Susitarimas“, „Platformos taisyklės“) numato tarpusavio draudimo platformos „Ooniq“, pasiekiamos adresu www.ooniq.lt arba telefone atsisiuntus „Ooniq“ programėlę, naudojimosi sąlygas ir tvarką. Šis dokumentas taip pat reguliuoja tarp tarpusavio draudimo platformos „Ooniq“ ir jos naudotojo susiklostančius teisinius santykius.

 

Šis Susitarimas yra sudaromas tarp mūsų, t. y. Lietuvoje registruotos ir veikiančios įmonės UAB „Workpower“, įmonės kodas 304759115, adresas Algirdo g. 11-3, Vilnius (toliau – „Mes“, „Ooniq“, „Platforma“) ir Jūsų, t. y. „Ooniq“ Platformos naudotojo (toliau – „Jūs“), kuris susipažino su šio Susitarimo sąlygomis ir elektroniniu būdu sudarė šį Susitarimą.

 

Jeigu šis Susitarimas tarp Jūsų ir „Ooniq“ sudarytas 2020 m. vasario 24 d. ir vėliau – ši Susitarimo redakcija įsigalioja nuo 2020 m. vasario 24 d. Visais kitais atvejais ši Susitarimo redakcija įsigalioja nuo 2020 m. balandžio 25 d.

 

Prieš pradedant naudotis Platforma ir „Ooniq“ teikiamomis paslaugomis, prašome atidžiai perskaityti šio Susitarimo nuostatas. Jūs, registruodamasis šioje Platformoje, patvirtinate, kad susipažinote, suprantate ir sutinkate su visomis šio Susitarimo nuostatomis ir įsipareigojate jų laikytis.

 

1. Bendrosios nuostatos

 

1.1. „Ooniq“ administruoja tarpusavio draudimo platformą (angl. „peer-to-peer insurance“), t. y. „Ooniq“ Platformą. Šios Platformos veikimo modelis paremtas Platformos naudotojų bendruomeniškumu. Naudojantis Platforma Jums suteikiama galimybė su kitais asmenimis susiburti į tam tikras savarankiškas tarpusavio draudimo bendruomenes, sudaromas konkrečių objektų (pavyzdžiui, mobiliųjų telefonų, kurių praradimo ir (arba) sugadinimo rizika tarpusavyje dalinsitės) pagrindu.

 

1.2. Platformoje siekiama naudoti šiuolaikines technologijas veiklos modelio skaidrumui užtikrinti, maksimaliai pagreitinti bendruomenės narių nuostolių kompensavimą bei sumažinti sukčiavimų galimybes.

 

1.3. „Ooniq“ nėra draudimo įmonė, o „Ooniq“ Platformos teikiamos galimybės nėra sietinos su draudimo veikla, kaip tai suprantama Lietuvos Respublikos draudimo įstatyme bei kituose draudimo teisinius santykius reglamentuojančiuose teisės aktuose. „Ooniq“ veiklos modelis nepasižymi draudimo veiklą charakterizuojančiais požymiais. Administruodama Platformą ir sudarydama sąlygas šioje Platformoje Jums burtis į savarankiškas tarpusavio draudimo bendruomenes, pati „Ooniq“:

 

1.3.1. Neprisiima jokių tarpusavio draudimo bendruomenės narių (pavyzdžiui, Jūsų) nuostolių atsiradimo rizikos. „Ooniq“ savo administruojamoje Platformoje tik sudaro galimybę susijungti į savarankišką bendruomenę asmenims, kuriuos vienija tam tikras interesas nepatirti ar sumažinti galimų nuostolių atsiradimo riziką (pavyzdžiui, suteikiama galimybė asmenims, turintiems mobiliuosius telefonus, susijungti į savarankišką bendruomenę siekiant apsisaugoti nuo galimų nuostolių, patiriamų telefono sugadinimo ar praradimo atvejais). Platformoje susibūrusių bendruomenės narių nuostolių atsiradimo riziką prisiima patys bendruomenės nariai.

 

1.3.2. Nenaudoja savo („Ooniq“) finansinių išteklių dengiant galimus tarpusavio draudimo bendruomenės narių nuostolius įvykus tam tikriems įvykiams (pavyzdžiui, telefono vagystės ar atsitiktinio sugadinimo atvejais). Šie nuostoliai dengiami iš pačių tarpusavio draudimo bendruomenės narių fondo, sukaupto iš sumokėtų nario mokesčių.

 

1.3.3. Neprisiima įsipareigojimo tarpusavio draudimo bendruomenės nariams išmokėti jokių sumų, t. y. „Ooniq“ neturi jokių finansinių įsipareigojimų šių bendruomenės narių atžvilgiu (pavyzdžiui, pati „Ooniq“ tarpusavio draudimo bendruomenės nariams jokiu būdu neįsipareigoja išmokėti jokių draudimo išmokų).

 

1.3.4. Administracinis mokestis, gaunamas iš Jūsų ar kitų Platformos naudotojų už Platformoje teikiamas paslaugas nėra laikomas draudimo įmoka, t. y. jis jokiu būdu nesietinas su atlygiu už draudimo apsaugą.

 

1.4. Platformoje sudaroma galimybė asmenims susiburti į savarankiškas tarpusavio draudimo bendruomenes yra tradicinio draudimo paslaugų alternatyva.

 

2. Reikalavimai platformos naudotojams

 

2.1. Sudaryti šį Susitarimą ir naudotis „Ooniq“ Platforma gali tik ne jaunesnis nei 18 metų amžiaus fizinis asmuo, galintis savo veiksmais įgyti civilines teises ir susikurti civilines pareigas.

 

2.2. Sudarydami šį Susitarimą Jūs patvirtinate, kad atitinkate visus šio Susitarimo 2.1 punkte numatytus reikalavimus. 

 

2.3. Jeigu Platformos naudotojas šio Susitarimo 2.1 punkte numatytų reikalavimų (visų ar dalies) neatitinka, „Ooniq“ turi teisę vienašališkai ir nedelsiant nutraukti šį Susitarimą be papildomo išankstinio informavimo, blokuoti tokio Platformos naudotojo galimybę toliau naudotis „Ooniq“ Platforma bei reikalauti atlyginti dėl to patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius.

 

3. Registracija

 

3.1. Kad galėtumėte naudotis Platforma, privalote tinkamai užsiregistruoti, t. y. atlikti visus šiuos veiksmus: 

 

3.1.1. Tinkamai užpildyti visus privalomus registracijos laukelius. Pildydami registracijos laukelius turite pateikti teisingą ir tikslią informaciją.

 

3.1.2. Išsamiai susipažinti su „Ooniq“ privatumo politikos nuostatomis bei registracijos metu pažymėti atitinkamą laukelį, patvirtinantį tokio susipažinimo faktą.

 

3.1.3. Išsamiai susipažinti su šio Susitarimo nuostatomis bei registracijos metu pažymėti atitinkamą laukelį, patvirtinantį tokio susipažinimo faktą, išreiškiantį Jūsų siekį sudaryti šį Susitarimą.

 

3.1.4. Atlikti kitus veiksmus, būtinus registracijos procedūros užbaigimui.

 

3.2. Registracija Platformoje yra nemokama.

 

3.3. „Ooniq“ turi teisę savo nuožiūra ir nenurodydama jokios priežasties atsisakyti registruoti asmenį arba tokiam asmeniui nustatyti papildomus (nei Susitarimo 2.1 ar 3.1 punktuose nurodyti) reikalavimus registracijai.

 

3.4. Jeigu „Ooniq“ kiltų bet koks įtarimas dėl asmens, ketinančio užsiregistruoti ar jau užsiregistravusio Platformoje, „Ooniq“ turi teisę reikalauti, kad toks asmuo nedelsiant pateiktų visą „Ooniq“ prašomą reikalingą informaciją ir (arba) dokumentus, įskaitant informaciją ir (arba) dokumentus, reikalingus papildomam asmens tapatybės nustatymui ir (arba) patikrinimui. Asmeniui atsisakius pateikti arba per „Ooniq“ nurodytą terminą nepateikus prašomos informacijos ir (arba) dokumentų, „Ooniq“ turi teisę nenurodydami jokios priežasties atsisakyti registruoti šį asmenį Platformos naudotoju, o tuo atveju, jeigu asmuo jau yra užsiregistravęs – vienašališkai ir nedelsiant nutraukti šį Susitarimą be papildomo išankstinio informavimo ir nebeleisti tokiam asmeniui naudotis Platforma.

 

4. Jūsų asmeninė paskyra

 

4.1. Sėkmingai užsiregistravus Platformoje, Jums sukuriama asmeninė paskyra. Platforma naudotis galite tik prisijungę prie savo asmeninės „Ooniq“ paskyros.

 

4.2. Kiekvienas Platformos naudotojas vienu metu gali turėti ir naudotis tik viena asmenine paskyra.

 

4.3. Asmeninėje Platformos paskyroje Jums suteikiama galimybė, be kita ko, koreguoti asmeninę informaciją, tapti naujos tarpusavio draudimo bendruomenės nariu, peržiūrėti su atitinkama tarpusavio draudimo bendruomene susijusią informaciją, pranešti bendruomenės nariams apie naują įvykį, susijusį su nuostolių patyrimu, kartu su kitais bendruomenės nariais priimti bendruomenei svarbius sprendimus, susisiekti su „Ooniq“ ir pan.

 

4.4. Platformos naudotojo paskyra yra panaikinama nutraukus šį Susitarimą.

 

5. Tarpusavio draudimo bendruomenė

 

5.1. Kiekvienas Platformos naudotojas, sukūręs asmeninę paskyrą, turi galimybę kartu su kitais Platformos naudotojais susiburti į tarpusavio draudimo bendruomenę. Tokia tarpusavio draudimo bendruomenė sudaroma vienarūšio objekto (pavyzdžiui, mobiliojo telefono), kurio praradimo ir (arba) sugadinimo rizikomis, numatytomis šio Susitarimo 6.2 punkte, dalinsis tokios bendruomenės nariai, pagrindu. Platformos naudotojai gali pakviesti kitus asmenis jungtis prie konkrečios tarpusavio draudimo bendruomenės.

 

5.2. Vienu metu naudotojas gali priklausyti tik vienai tarpusavio draudimo bendruomenei, bet jai priklausydamas narys gali apsaugoti neribotą įrenginių skaičių.

 

5.3. Prieš apsaugodami įrenginį, t. y. prieš pradėdami dalintis įrenginio praradimo ir (arba) sugadinimo rizikomis su kitais tarpusavio draudimo bendruomenės nariais, Jūs turite patvirtinti, kad esate įrenginio savininkas ir turite jo nuosavybės įrodymą (čekį, banko sąskaitos išrašą arba siuntimo dokumentus, jei įrenginys buvo atsisiųstas), patvirtinantį įrenginio pirkimą. Nuosavybės įrodymas įrenginio apsaugos pradžios dieną turi būti galiojantis.

 

5.4. Įrenginys, kurį planuojate apsaugoti, privalo būti nepavogtas ar nesugadintas iki apsaugos pradžios datos.

 

5.5. Įrenginio, kurio praradimo ir (arba) sugadinimo rizikomis dalinatės su kitais tarpusavio draudimo bendruomenės nariais, apsauga galioja tik Lietuvoje įsigytam arba į Lietuvą atsisiųstam ir naudoti Europos Sąjungoje skirtam naujam, naudotam ar atnaujintam įrenginiui.

 

5.6. Trumpiausias įrenginio apsaugos laikotarpis yra vienas kalendorinis mėnuo. Narystės tarpusavio draudimo bendruomenėje trukmė ir įrenginio apsaugos laikotarpių skaičius neribojamas.

 

5.7. Įrenginio apsaugos laikotarpis, kai įrenginio praradimo ir (arba) sugadinimo rizikomis dalinatės su kitais tarpusavio draudimo bendruomenės nariais, prasideda nuo kitos dienos, kai yra sumokamas tarpusavio draudimo bendruomenės nario mokestis, ir trunka vieną kalendorinį mėnesį.

 

5.8. Sumokėjus pirmąjį narystės mokestį, gali būti pasirinktas ilgesnis įrenginio apsaugos laikotarpis. Nario mokesčiai už ilgesnį apsaugos laikotarpį sumokami iš anksto. Iš anksto sumokėti mokesčiai įskaičiuojami į bendruomenės narių fondą, iš kurio atlyginami nuostoliai (pagal šio Susitarimo 7.11 punkto nuostatas). Tokiu bendruomenės būdu narys, iš anksto sumokėjęs mokesčius už pasirinktą ilgesnį apsaugos laikotarpį, prisiima atitinkamai didesnę kitų platformos narių nuostolių riziką.

 

5.9. Paskutinysis įrenginio apsaugos laikotarpis gali būti trumpesnis nei vienas kalendorinis mėnuo, jeigu paskutinysis apsaugos laikotarpis nutraukiamas anksčiau.

 

5.10. Nutraukus įrenginio apsaugą dar nepasibaigus apmokėtam apsaugos laikotarpiui, į Jūsų „Ooniq“ programėlėje esančią piniginę grąžinamas sumokėto nario mokesčio likutis, skaičiuojamas nuo apsaugos nutraukimo dienos iki apmokėto apsaugos laikotarpio paskutinės dienos. Administravimo mokestis, išskaičiuotas iš Jūsų sumokėto nario mokesčio dalies, tenkančios laikotarpiui nuo nutraukimo dienos iki apmokėto apsaugos laikotarpio paskutinės dienos, nėra grąžinamas.

 

5.11. Apie artėjančią Jūsų įrenginio apsaugos laikotarpio pabaigą pranešime Jūsų nurodytu el. paštu arba programėlėje ne vėliau kaip likus 5 kalendorinėms dienoms iki apsaugos laikotarpio pabaigos. Įrenginio apsauga prasitęs automatiškai kitam artimiausiam laikotarpiui, kai iš Jūsų mokėjimo kortelės automatiškai bus nurašytas mėnesinis nario mokestis, jei likus mažiau nei 3 kalendorinėms dienoms iki apsaugos laikotarpio pabaigos neišreikšite noro jos nutraukti. Įrenginio apsaugą galite nutraukti „Ooniq“ programėlėje.

 

5.12. Jeigu laiku nesumokėsite naujo mėnesinio nario mokesčio (t. y. jei iš Jūsų mokėjimo kortelės nepavyko nurašyti mėnesinio nario mokesčio už įrenginio apsaugą) pasibaigus apmokėtam apsaugos laikotarpiui, apsauga bus laikoma nutraukta paskutinę apmokėto laikotarpio dieną.

 

5.13. Tarpusavio draudimo bendruomenės nario mėnesinio mokesčio dydis priklauso nuo Jums priklausančio įrenginio, kurio praradimo ir (arba) sugadinimo rizikomis, numatytomis šio Susitarimo 6.2 punkte, dalinatės su kitais bendruomenės nariais, tikslaus modelio, vertės, taip pat kitos su tokio įrenginio praradimo ir (arba) sugadinimo rizikomis susijusios informacijos. Nario mokesčio dydį apskaičiuoja ir nustato „Ooniq“. Tikslus nario mokesčio dydis atvaizduojamas „Ooniq“ programėlėje.

 

5.14 Kiekvieno bendruomenės nario sumokėti mokesčiai laikomi nuo „Ooniq“ veiklos atskiroje specialiosios paskirties sąskaitoje. Tokiu būdu suformuojamas tarpusavio draudimo bendruomenių narių mokesčių fondas, skirtas bendruomenės narių patirtų nuostolių kompensavimui.

 

5.15. Nutraukus įrenginio apsaugą, bendruomenės nario sumokėti ir nuostoliams kompensuoti nepanaudoti mokesčiai, išskaičiavus „Ooniq“ administravimo mokestį, yra grąžinami. Nepanaudotų mokesčių grąžinimas atliekamas pasibaigus 6 mėnesių laikotarpiui, kuris prasideda bendruomenės nariui sumokėjus pirmąjį narystės mokestį į tos bendruomenės fondą.

 

5.16. Nutraukus įrenginio apsaugą, bendruomenės nariui grąžintinų mokesčių dalis priklauso nuo jo bendruomenės fonde sukauptos sumos likučio paskutinę 6 mėnesių laikotarpio dieną. Apskaičiuojant tikslią bendruomenės nariui grąžintinų mokesčių dalį vertinamos visų tos bendruomenės narių per paskutinį 6 mėnesių laikotarpį sumokėtų mokesčių bei kompensuotų nuostolių sumos, taip pat kitų tarpusavio draudimo bendruomenių dalyvavimas atlyginant tos bendruomenės nuostolius bei papildomi lėšų įskaitymai į bendruomenės fondą, kuriuos gali vykdyti „Ooniq“.

 

5.17. Platformoje suburiamos tarpusavio draudimo bendruomenės yra savarankiškos ir nepriklausomos viena nuo kitos. „Ooniq“ veikia tik kaip Platformos administratorius, sudarantis sąlygas Platformos naudotojams susiburti į tarpusavio draudimo bendruomenes ir užtikrinantis maksimaliai sklandžią, skaidrią ir paprastą rizikos dalinimosi bei nuostolių atlyginimo proceso eigą.

 

5.18. „Ooniq“ vykdo bendruomenių narių sukčiavimo prevenciją, todėl reguliariai atlieka šiuos veiksmus:

 

5.18.1. Tikrina Platformos naudotojus (t. y. patikrina su sukčiavimu Platformoje susijusių duomenų istoriją, suteikia pasitikėjimo reitingus ir kita), aktyvuoja naujai sukurtas paskyras.

 

5.18.2. Vykdo pirminius įrenginių, kurių praradimo ir (arba) sugadinimo rizika dalinasi bendruomenių nariai, patikrinimus.

 

5.18.3. Įvykus įvykiui, „Ooniq“ gali naudoti nuostolius patyrusio bendruomenės nario asmens duomenis informacijai apie jį ir apie sugadintą arba dėl vagystės prarastą įrenginį gauti viešai ir ne viešai prieinamuose registruose.

 

5.18.4. Siekiant užtikrinti šio Susitarimo laikymąsi, bendruomenės vardu „Ooniq“ gali vykdyti nuostolius patyrusių bendruomenės narių pranešamos informacijos apie įvykio aplinkybes bei bendruomenės narių balsavimo būdu priimamų sprendimų dėl nuostolių kompensavimo tikrinimą.

 

5.18.5. Atlieka kitus veiksmus, kuriuos „Ooniq“ laiko būtinais užtikrinti Platformos ir jos naudotojų apsaugą nuo galimo sukčiavimo rizikos.

 

6. Nuostolių kompensavimas

 

6.1. Tarpusavio draudimo bendruomenė veikia tarpusavio supratimu ir sutarimu.

 

6.2. Tarpusavio draudimo bendruomenės nariai tarpusavyje gali dalintis tik šio Susitarimo punkte žemiau išvardintomis rizikomis ir tik tuomet, kai jos materializuojasi (t. y. įvykis įvyksta) staiga ir netikėtai. Tokio įvykio sukelti nuostoliai privalo atsirasti iš karto. Visais kitais atvejais tarpusavio draudimo bendruomenė savo nariams nuostolių nekompensuoja. Kompensuojami tik šie įrenginiui, kurio praradimo ir (arba) sugadinimo rizika dalinatės su kitais bendruomenės nariais, narystės tarpusavio draudimo bendruomenėje laikotarpiu sukelti nuostoliai:

 

6.2.1. Ekrano dūžis – netyčinis įrenginio sugadinimas jį numetus, kai skyla ekranas.

 

6.2.2. Apliejimas skysčiu – netyčinis įrenginio sugadinimas jam įkritus į vandenį arba jį apliejus skysčiu.

 

6.2.3. Baterijos gedimas – įrenginys neįsijungia, nes baterija staiga nustoja veikti.

 

6.2.4. Įrenginio vagystė – įrenginys pavagiamas iš Jūsų panaudojant arba grasinant panaudoti jėgą arba įvyksta vagystė įsilaužus į patalpą, kurioje buvo įrenginys. Vagystės faktą visais atvejais turi patvirtinti policija.

 

6.3. Atsižvelgiant į įrenginio, kurio praradimo ir (arba) sugadinimo rizika dalinsitės su kitais bendruomenės nariais, tikslų modelį, vertę, taip pat kitą su tokio įrenginio praradimo ir (arba) sugadinimo rizika susijusią informaciją, Jums, patyrus vieną iš Platformos taisyklėse nurodytų įvykių, bus nurodyta konkreti nuostolių suma, kuri būtų kompensuojama iš pačių narių bendruomenės fonde sukauptų lėšų. Tais atvejais, kai nėra galimybės iš karto nustatyti tikslios nuostolių sumos (pavyzdžiui, dėl įrenginio sugadinimo jį apliejus skysčiu), nurodoma didžiausia galima kompensuojamoji nuostolių suma, o konkreti kompensacija nustatoma atlikus sugadinto įrenginio apžiūrą.

 

6.4. Nuostoliai kompensuojami, jei staiga ir netikėtai įvykusio įvykio, atitinkančio šio Susitarimo 6.2 punkto nuostatas, metu buvote tarpusavio draudimo bendruomenės narys ir jei įrenginio apsauga buvo galiojanti, t. y. buvo sumokėtas einamasis mėnesinis nario mokestis.

 

6.5. Kuo mažiau nuostolių patiria kiekvienas tarpusavio draudimo bendruomenės narys, tuo mažiau visiems bendruomenės nariams kainuoja jų dalinimasis rizikomis. Dėl šios priežasties tarpusavio draudimo bendruomenės nariai yra suinteresuoti kuo labiau saugoti savo įrenginius.

 

6.6. Per kiekvieną 12 mėnesių laikotarpį, kuris skaičiuojamas nuo konkrečios bendruomenės sudarymo dienos, tarpusavio draudimo bendruomenė kiekvienam iš savo narių gali atlyginti nuostolius už pirmus du įvykius. Tais atvejais, kai apsaugotas įrenginys pavagiamas arba nepataisomai sugadinamas dėl skysčio padarytos žalos, kiekvienas bendruomenės narys turį teisę gauti kompensaciją už vieną tokį įvykį per kiekvieną 12 mėnesių laikotarpį.

 

6.7. Įrenginio apliejimo skysčiu atvejais, jei įrenginys nepataisomai sugadinamas, jis pakeičiamas kitu analogišku, t. y. tos pačios rūšies arba panašių parametrų įrenginiu. Mes, veikdami Platformos naudotojų naudai, turime teisę reikalauti Mūsų nuosavybėn perduoti nepataisomai sugadintą įrenginį (liekanas), už kurį yra mokama nuostolių kompensacija.

 

6.8. Įrenginio vagystės atveju kompensacijos suma pervedama į Jūsų „Ooniq“ programėlėje esančią piniginę. Išmokėjus kompensaciją, Mes, veikdami Platformos naudotojų naudai, perimame regresinio reikalavimo teisę į žalą padariusį asmenį.

 

6.9. Jeigu Jūs atgavote anksčiau pavogtą įrenginį, ar atsakingas už žalą asmuo atlygino nuostolius po to, kai mes išmokėjome kompensaciją, nedelsdami Mus apie tai informuokite. Mes, veikdami Platformos naudotojų naudai, turime teisę reikalauti grąžinti išmokėtą nuostolių kompensaciją.

 

6.10. Įrenginio, kurio praradimo ir (arba) sugadinimo rizika dalinsitės su kitais bendruomenės nariais, apsauga galioja visame pasaulyje. Apsaugoto įrenginio remontas gali būti atliktas tik Jums grįžus į Lietuvą. 

 

6.11. Įrenginio remontą galėsite atlikti tik Mūsų įgaliotame įrenginių priežiūros centre. Pristatant įrenginį remontui, privalote pašalinti bet kokį blokavimo mechanizmą (pavyzdžiui, „Find My iPhone“) ir SIM kortelę.

 

6.12. Tarpusavio draudimo bendruomenės nario prašymu, esant techninėms galimybėms, įrenginys gali būti suremontuotas panaudojant neoriginalias detales, kurių vertė būtų ne didesnė už apsaugotam įrenginiui skirtą maksimalią kompensacijos sumą, nurodytą programėlėje. Tokiu atveju, iš bendruomenės sukaupto fondo būtų nurašoma atitinkamai mažesnė suma.

 

6.13. Šis Susitarimas negali būti perkeltas kitam asmeniui, nebent Jūs raštu informuosite apie tai „Ooniq“ ir iš Mūsų gausite patvirtinimą, kad Jūsų prašymas yra priimtas.

 

6.14. Tarpusavio draudimo bendruomenės nariai numato rizikų, kuriomis dalinasi tarpusavyje, baigtinį sąrašą, kuris nurodytas šio Susitarimo 6.2 punkte. Kad rizikos dalinimasis bendruomenėje vyktų sąžiningai ir sklandžiai, o kiekvienas narys būtų užtikrintas dėl bendruomenės pagalbos, kai to prireiks, turite žinoti, kokiais atvejais Jūsų patirti nuostoliai nebus kompensuojami:

 

Bendros išimtys

 

6.14.1. Jei nuostolius patyrėte dėl įvykio, kuris nebuvo staigus ir netikėtas.

 

6.14.2. Jei įrenginį įsigijote neteisėtai arba jei negalite įrodyti, kad įrenginys priklauso Jums.

 

6.14.3. Jei įrenginio pažeidimo priežastimi buvo įprasti priežiūros, aptarnavimo, reguliavimo, tikrinimo, valymo darbai, netinkamas naudojimasis įrenginiu arba gamintojo instrukcijų nesilaikymas, pavyzdžiui:

 

a) Jei pažeidėte telefono ekraną klijuodami apsauginį ekrano stiklą.

 

b) Jei telefonas sugedo dėl to, kad jam pakrauti naudojote ne originalų kroviklį ar kitas ne originalius priedus.

 

c) Jei telefonas nustojo veikti po to, kai jį išrinkę dalimis vėl surinkote.

 

6.14.4. Jei įrenginys nusidėvėjo natūraliai.

 

6.14.5. Jei nėra išorinio poveikio veiksnių požymių, išskyrus baterijos gedimą garantiniam laikotarpiui jau pasibaigus.

 

6.14.6. Jei patyrėte nuostolius, susijusius su papildomos įrangos arba priedų, naudojamų kartu su įrenginiu, sugadinimu arba praradimu.

 

6.14.7. Jei įrenginio remontą atlikote ne Mūsų įgaliotame įrenginių priežiūros centre.

 

6.14.8. Jei sugadinto įrenginio remontą atlikote anksčiau, nei tarpusavio draudimo bendruomenė priėmė sprendimą dėl nuostolių atlyginimo.

 

6.14.9. Jei nuostolius patyręs bendruomenės narys sugadinto įrenginio neremontuoja, nuostoliai nekompensuojami ir piniginė kompensacija neišmokama.

 

6.14.10. Jei įrenginio sugadinimo ar vagystės metu juo naudojosi kitas asmuo, t. y. ne Jūs ar Jūsų šeimos narys.

 

6.14.11. Jei Jūs arba Jūsų šeimos narys žalą padarė tyčia arba jei įrenginį sąmoningai palikote vietose, kuriose jis galėtų būti lengvai sugadintas arba pavogtas.

 

6.14.12. Jei bandėte suklaidinti Mus arba įvykio aplinkybes vertinančius bendruomenės narius klastodami faktus, nepateikdami ar nuslėpdami vertinimui svarbią informaciją, kuri turi įtakos įvykio priežasčių arba kompensuojamų nuostolių dydžio nustatymui.

 

6.14.13. Jei įvykis įvyko dėl Jūsų ar Jūsų šeimos nario veiksmų, padarytų apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių, toksinių, psichotropinių ar kitokių svaiginančių ar nuodijančių medžiagų.

 

6.14.14. Jei patyrėte nuostolius dėl įvykio, kuris nutiko dėl naminių gyvūnų veiksmų.

 

6.14.15. Jei apie įvykusį įvykį tarpusavio draudimo bendruomenei pranešėte vėliau nei per 3 kalendorines dienas.

 

6.14.16. Jei įrenginys sugedo dėl pripažintos gamintojo klaidos arba jei oficialiai buvo atšaukta įrenginio gamyba ir prekyba.

 

6.14.17. Jei nuostoliai atlyginami pagal pardavėjo, gamintojo ar remonto įmonės garantiją ar pagal draudimo sutartį.

 

6.14.18. Jei neįmanoma nustatyti Jūsų įrenginio IMEI ar serijos numerio.

 

6.14.19. Jei nuostolius patyrėte dėl įvykio, įvykusio iki įrenginio apsaugos laikotarpio pradžios.

 

Dėl ekrano dūžio

 

6.14.20. Jei įrenginio pažeidimai nedideli (pavyzdžiui: smulkūs įskilimai, įbrėžimai, įlenkimai, ištepimas, dėmės, spalvos pasikeitimas), neturi įtakos įrenginio veikimui ir jei dėl jų įrenginys išlieka tinkamas naudoti.

 

Dėl apliejimo skysčiu

 

6.14.21. Jei su savo įrenginiu elgėtės neatsargiai ar neapdairiai arba jį pažeidėte tyčia, pavyzdžiui:

 

a) Jei telefonas sušlapo ar įkrito į vandenį, nes Jums maudantis jis buvo Jūsų kišenėje.

 

b) Jei telefonas sušlapo, nes buvo naudojamas per lietų ar sningant.

 

c) Jei telefonas buvo aplietas skysčiu ar įmestas į skystį tyčia.

 

6.14.22. Jei įrenginys buvo sugadintas naudojant jį vandenyje ar po vandeniu, net ir tais atvejais, kai gamintojas nurodo, jog tai daryti leidžiama, pavyzdžiui:

 

a) Jei telefonu naudojotės maudydamiesi baseine ar vonioje.

 

b) Jei telefonu naudojotės nardydami po vandeniu.

 

c) Jei telefonu naudojotės įbridę į ežerą, upę ar jūrą.

 

Dėl vagystės

 

6.14.23. Jei įrenginį pametėte, pamiršote arba praradote palikę jį be priežiūros, pavyzdžiui:

 

a) Jei telefoną palikote kavinėje ant stalo ir nuėjote užsisakyti kavos.

 

b) Jei rankinė, kurioje buvo telefonas, buvo padėta kavinėje ant kėdės. 

 

c) Jei telefoną palikote taksi, ant suoliuko parke arba nežinote, kur ar kada praradote telefoną.

 

6.14.24. Jei turėdami palikti įrenginį be priežiūros, nepaslėpėte ir neužrakinote jo nuo pašalinių asmenų daiktams saugoti skirtose vietose.

 

6.14.25. Jei įrenginys buvo pavogtas iš transporto priemonės, kurios langai ir durys nebuvo uždaryti ir užrakinti. 

 

6.14.26. Jei Jūsų įrenginys buvo pavogtas iš patalpų, kuriose nebuvo žmonių ir nebuvo rasta jokių įsilaužimo į patalpas įrodymų.

 

6.14.27. Jei apie įrenginio vagystę iš karto po įvykio nepranešėte policijai, neužblokavote įrenginio ir telefono numerio (SIM kortelės).

 

6.15. Susitarimo 6.14 punkto pavyzdžiai, kai bendruomenė nekompensuoja nuostolių savo nariams, pateikiami tik iliustraciniais tikslais. Baigtinis sąrašas rizikų, kuriomis dalinasi bendruomenės nariai, pateikiamas Susitarimo 6.2 punkte.

 

7. Įvykių administravimas

 

7.1. „Ooniq“ suteikia Platformoje suburtoms tarpusavio draudimo bendruomenėms technines ir organizacines priemones nuostolius sukėlusių įvykių administravimui ir sprendimų dėl nuostolių kompensavimo priėmimui.

 

7.2. Tam tikrais atvejais, kai bendruomenės nario patirtų nuostolių suma yra nedidelė, sprendimai dėl nuostolių kompensavimo Platformoje gali būti priimami automatiškai. Visais kitais atvejais nuostolius sukėlusius įvykius administruoja bei sprendimus dėl nuostolių kompensavimo priima konkrečios bendruomenės nariai balsavimo būdu kaip tai numatyta šio Susitarimo 7.6 punkte.

 

7.3. Nuostolius patyręs bendruomenės narys turi per 3 kalendorines dienas pranešti apie tai kitiems tarpusavio draudimo bendruomenės nariams „Ooniq“ programėlėje. Jei nuostolius patyręs bendruomenės narys dėl įrenginio gedimo ar vagystės negali iš jo pranešti apie įvykį, pranešimą apie įvykį naudotojas gali pateikti ir iš kito veikiančio įrenginio, „Ooniq“ programėlėje prisijungęs prie savo paskyros. Kai „Ooniq“ programėlė nepasiekiama, apie įvykį galima pranešti užpildžius pranešimo formą, esančią Mūsų interneto svetainėje www.ooniq.lt. Jei nėra galimybės pasinaudoti internetu, pranešti apie įvykį galima ir paskambinus Mums tel. +370 695 59555.

 

7.4. Apie įrenginio vagystę nuostolius patyręs bendruomenės narys turi nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 24 valandas nuo sužinojimo apie vagystę, pranešti policijai bei užblokuoti įrenginį, taip pat užblokuoti telefono numerį (SIM kortelę).

 

7.5. Nuostolius patyręs bendruomenės narys, pranešdamas kitiems bendruomenės nariams apie įvykį, nurodo nuostolių rūšį, pateikia detalią informaciją apie įvykio aplinkybes ir priežastis, nurodo įvykio datą, laiką ir įvykio vietą. Prisegami nuostolių kompensacijai gauti privalomi dokumentai (čekis, banko sąskaitos išrašas arba siuntimo dokumentai, jei įrenginys buvo atsisiųstas), patvirtinantys įrenginio pirkimą, sugadinto įrenginio nuotraukos, policijos pažyma, kurioje nurodomas pavogto įrenginio IMEI ar serijos numeris. Šis dokumentų sąrašas nėra baigtinis. Mes galime pareikalauti ir šiame punkte nenurodytų dokumentų, jei tai bus būtina nustatant įvykio priežastis, aplinkybes ir (ar) nuostolių dydį.

 

7.6. Gavus nuostolius patyrusio nario pranešimą apie įvykį, atsitiktiniu būdu parinktiems atitinkamai tarpusavio draudimo bendruomenei priklausantiems nariams, kurių apmokėtas įrenginių apsaugos laikotarpis nėra pasibaigęs, siunčiamas kvietimas įvertinti įvykio aplinkybes (išskyrus atvejus, kai sprendimas dėl nuostolių atlyginimo priimamas automatiškai). Įvykių aplinkybių vertinime dalyvaujantys bendruomenės nariai gali prašyti nuostolius patyrusio asmens papildomos informacijos apie įvykį.

 

7.7. Įvykio aplinkybes vertinimui (balsavimui) atrinktiems bendruomenės nariams priėmus teigiamą sprendimą dėl nuostolių kompensavimo, įvykį patyrusiam nariui nurodytu el. paštu arba „Ooniq“ programėlėje pranešama tolimesnė įvykio administravimo eiga, nurodoma kompensuojamoji nuostolių suma.

 

7.8. Kai sugadinto įrenginio remonto darbų kaina viršija kompensuojamų nuostolių sumą, nuostolius patyrusiam nariui pranešama priemokos už remonto darbus suma, t. y. pranešamas skirtumas tarp tarpusavio draudimo bendruomenės nuostolių kompensuojamos sumos ir galutinės sugadinto įrenginio remonto darbų kainos. „Ooniq“ už įrenginio remontą tarpusavio draudimo bendruomenės narių skirtą kompensaciją perveda tiesiai įrenginių priežiūros centrui, atlikusiam remontą. Įvykį patyręs narys, atsiimdamas sutaisytą įrenginį, už remonto darbus sumoka skirtumą, jei toks susidarė. Jei įrenginys buvo pavogtas, kompensacija pervedama į to bendruomenės nario „Ooniq“ programėlėje esančią piniginę.

 

7.9. Jeigu balsavimui atrinkti bendruomenės nariai priima neigiamą sprendimą dėl kompensacijos skyrimo, nuostolius patyręs narys gali kreiptis į „Ooniq“. Siekiant užtikrinti šio Susitarimo laikymąsi, „Ooniq“ atliks bendruomenės nario praneštos informacijos apie įvykio aplinkybes patikrinimą ir inicijuos vieną pakartotinį balsavimą.

 

7.10. Jei nuostolius patyręs narys, pranešęs apie įvykį, nesulaukęs savo bendruomenės sprendimo dėl nuostolių kompensavimo, nutraukia sugadinto arba dėl vagystės prarasto įrenginio apsaugą dar nepasibaigus apmokėtam apsaugos laikotarpiui, laikoma, kad jis atšaukė pranešimą apie įvykį ir atsisakė nuostolių kompensavimo.

 

7.11. Nuostolių kompensacija bendruomenės nariams skiriama iš tos bendruomenės narių sukaupto fondo. Kompensacija nėra mokama proporcingai dalinant ją visiems bendruomenės nariams. Pirmiausiai, nurašomi įvykį patyrusio nario mokesčiai, sumokėti iki tos dienos, kai buvo nuspręsta skirti kompensaciją. Tuomet didžioji kompensacijos dalis (bet ne daugiau kaip 70 proc. bendruomenės narių sukaupto fondo sumos sprendimo skirti kompensaciją priėmimo metu) nurašoma iš bendruomenės, kuriai priklauso nukentėjęs narys, fondo. Tuo atveju, jei nuostolių dalis vis dar lieka nepadengta, skirtumas nurašomas iš kitų bendruomenių narių sukaupto fondo, bet ne daugiau kaip 30 proc. kiekvienos bendruomenės turimų lėšų sprendimo skirti kompensaciją priėmimo metu. Didžiausia nuostolių kompensacijos suma, kurią tarpusavio draudimo bendruomenė gali skirti savo nariams, negali viršyti 130 proc. metinės visų tos bendruomenės narių sumokėtų ir mokėtinų mokesčių sumos.

 

7.12. Patyrus vieną iš šio Susitarimo 6.2 punkte nurodytų įvykių, įrenginio, kurio praradimo ir (arba) sugadinimo rizikomis dalinatės su kitais tarpusavio draudimo bendruomenės nariais, nuostoliai pirmiausiai atlyginami iš pačių bendruomenės narių fonde sukauptų lėšų. Tais atvejais, kai konkreti bendruomenė savo fonde nėra sukaupusi pakankamai lėšų, o papildomos dalies, nurašomos iš kitų bendruomenių narių sukaupto fondo (kaip tai numatyta šio Susitarimo 7.11 punkte), nepakanka pilnam nuostolių atlyginimui, skiriama dalinė nuostolių kompensacija. Dalinės nuostolių kompensacijos suma yra lygi bendruomenės, kuriai priklauso nuostolius patyręs narys, bei kitų bendruomenių skiriamai sumai, apskaičiuojamai pagal šio Susitarimo 7.11 punkto nuostatas.

 

7.13. „Ooniq“ siekia užtikrinti sklandų įvykių administravimą ir žalos atlyginimą, todėl deda maksimalias pastangas, kad tarpusavio draudimo bendruomenės narių balsavimas Platformoje dėl nuostolių atlyginimo būtų sąžiningas ir skaidrus. Šiuo tikslu „Ooniq“ nustato balsavimo terminus, siunčia bendruomenės nariams priminimus, o balsavimui neįvykus inicijuoja jį iš naujo.

 

8. Administravimo mokestis

 

8.1. Siekiant užtikrinti tinkamą ir sklandų Platformos naudotojų patiriamos žalos kompensavimo procesą, naudotojai, jungdamiesi į tarpusavio draudimo bendruomenes, sumoka „Ooniq“ administravimo mokestį už naudojimąsi Platforma.

 

8.2. „Ooniq“ mokamo administravimo mokestį sudaro:

 

8.2.1. 15 proc. bendruomenės mėnesinio nario mokesčio dydžio. Administracinis mokestis įskaičiuojamas į bendruomenės nario mokamą mėnesinį narystės mokestį ir automatiškai nurašomas iš jo mokėjimo kortelės.

 

8.2.2. 5 proc. bendruomenės nariui skiriamos nuostolių kompensacijos dydžio. Administracinis mokestis pridedamas prie bendruomenės nariui skiriamos kompensuojamų nuostolių sumos ir automatiškai nurašomas šio Susitarimo 7.11 punkte nustatyta tvarka.

 

8.3. Bendruomenių narių sumokėtos administravimo mokesčio lėšos nėra įskaičiuojamos į grąžintiną narystės mokesčio dalį, t. y. sumokėtas administravimo mokestis nėra grąžinamas pasibaigus narystei bendruomenėje.

 

8.4. Šio Susitarimo 8.2 punkte numatytas administravimo mokestis netaikomas „Ooniq“ dalyvavimo Lietuvos banko finansinių inovacijų bandomojoje aplinkoje laikotarpiu. Apie administravimo mokesčio už naudojimąsi Platforma taikymo pradžią Platformos naudotojai bus aiškiai informuoti iš anksto, ne vėliau kaip likus vienam kalendoriniam mėnesiui iki laikotarpio, už kurį numatoma taikyti administravimo mokestį, pradžios.

9. Jūsų pareigos ir patvirtinimai

 

9.1. Registruodamiesi Platformoje ir sudarydami šį Susitarimą, įsipareigojate:

 

9.1.1. Naudotis Platforma ir „Ooniq“ teikiamomis paslaugomis tik teisėtais tikslais ir interesais, nenaudoti Platformos pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, nesukelti nuostolių kitiems Platformos naudotojams ir (arba) „Ooniq“.

 

9.1.2. Gerbti kitus Platformos naudotojus, laikytis teisės aktų reikalavimų, moralės normų ir veikti tik gera valia ir sąžiningai.

 

9.1.3. Pateikti „Ooniq“ ir kitiems Platformos naudotojams tik teisingą, tikslią ir visapusišką informaciją, nesiekiant suklaidinti kitų Platformos naudotojų ir (arba) „Ooniq“.

 

9.1.4. Laiku pranešti „Ooniq“ apie Platformoje pateiktos informacijos pasikeitimus ir atitinkamai atnaujinti pateiktą informaciją, kuri gali būti reikšminga šio Susitarimo ir kitų Platformos pagalba sudarytų susitarimų tinkamam vykdymui.

 

9.1.5. Laikyti paslaptyje prisijungimo prie Platformos duomenis ir jokiais būdais jų neatskleisti tretiesiems asmenims bei nedelsiant juos pakeisti, jeigu kilo grėsmė, kad šiuos duomenis galimai sužinojo tretieji asmenys.

 

9.1.6. Pranešti „Ooniq“, jeigu įtariate arba Jums tampa žinoma, kad tretieji asmenys neteisėtai gavo prieigą prie Jūsų (ar kito Platformos naudotojo) asmeninės paskyros arba prieigą prie „Ooniq“ išskirtinai Jums (ar kitam Platformos naudotojui) pateiktos neviešos informacijos. Jeigu tretieji asmenys neteisėtai gavo prieigą prie Jūsų asmeninės paskyros (taip pat prieigą prie „Ooniq“ išskirtinai Jums pateiktos informacijos) dėl Jūsų kaltės ir dėl to buvo padaryta žala kitiems Platformos naudotojams ir (arba) „Ooniq“, tokiu atveju Jūs įsipareigojate atlyginti visus atitinkamų asmenų dėl to patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius bei prisiimti visus teisiškai privalomus įsipareigojimus, kurie atsirado dėl neteisėtų trečiųjų asmenų veiksmų.

 

9.1.7. Be išankstinio raštiško „Ooniq“ sutikimo jokiu būdu nereklamuoti Platformoje kitų identiškų ar panašaus pobūdžio elektroninių platformų.

 

9.1.8. Neperduoti arba neįvesti į Platformą duomenų, kuriuose galėtų būti programinės įrangos virusų, taip pat neįvedinėti bet kokių kitų kodų, failų ar programų, skirtų trukdyti, riboti arba sugadinti Platformos arba jos techninės įrangos, programinės įrangos ar ryšio įrangos funkcijas (įskaitant programas, kurios sektų, rinktų, naudotų ir (arba) išsaugotų Platformoje pateiktą informaciją), taip pat programų, skirtų bet kokių funkcijų, atliekamų su „Ooniq“ nesusijusių trečiųjų asmenų naudai, atlikimui.

 

9.1.9. Niekaip nepaveikti Platformos veikimo kitomis papildomomis sistemomis.

 

9.1.10. Tinkamai vykdyti šį Susitarimą ir kitas Platformoje sudarytas sutartis.

 

9.1.11. Naudojantis Platforma laikytis taikytinų teisės aktų reikalavimų.

 

9.2. Registruodamiesi Platformoje ir sudarydami šį Susitarimą, patvirtinate ir garantuojate, kad:

 

9.2.1. Susipažinote su visomis šio Susitarimo nuostatomis, jas supratote ir sutinkate jų laikytis.

 

9.2.2. Susipažinote su visomis „Ooniq“ privatumo politikos nuostatomis.

 

9.2.3. Registruodamiesi pateikėte „Ooniq“ tik teisingą ir visapusę informaciją.

 

9.2.4. Šis Susitarimas išreiškia tikrąją Jūsų valią, Jums yra priimtinas ir teisiškai įpareigojantis.

 

9.2.5. Suprantate Platformos veiklos modelį.

 

9.2.6. Suprantate, kad „Ooniq“ nėra draudimo įmonė, o Platformoje teikiamos galimybės jokiu būdu nėra siejamos su draudimo veikla, kaip tai suprantama Lietuvos Respublikos draudimo įstatyme bei kituose draudimo teisinius santykius reglamentuojančiuose teisės aktuose.

 

9.2.7. Suprantate, kad Platformos pagalba susiformavusių tarpusavio draudimo bendruomenių narių tam tikrą patiriamų nuostolių riziką savarankiškai prisiima patys bendruomenės nariai. „Ooniq“ nėra draudimo įmonė ir jokiu būdu neprisiima ir neįsipareigoja prisiimti Jūsų patiriamų nuostolių rizikos.

 

9.3. Jums pažeidus, nevykdant arba netinkamai vykdant kurį nors iš šiame Susitarime nurodytų Platformos naudotojo įsipareigojimų, patvirtinimų ir garantijų, „Ooniq“ turi teisę nedelsiant ir be papildomo informavimo savo iniciatyva užblokuoti Jūsų paskyrą, nutraukti narystę bendruomenėje nesugrąžinant nario mokesčio ir (arba) nutraukti kitus tarp Jūsų ir „Ooniq“ sudarytus susitarimus. Esant tokiai situacijai privalote atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius „Ooniq“ ir (arba) kitų Platformos naudotojų nuostolius.

 

10. Pranešimų teikimas

 

10.1. Visus pasiūlymus, klausimus, nusiskundimus ir pretenzijas, susijusias su Platformos veikimu ar mūsų teikiamomis paslaugomis, galite teikti elektroniniu paštu labas@ooniq.lt (el. laiškas laikomas gautu jo išsiuntimo dieną).

 

10.2. „Ooniq“ su Jumis susisiekia siųsdama Jums atskirą pranešimą Platformoje (tokį pranešimą galite peržiūrėti savo asmeninėje „Ooniq“ paskyroje) ir (arba) Jūsų nurodytu elektroniniu paštu. Toks elektroninis pranešimas, pateiktas Jūsų nurodytais kontaktiniais duomenimis, laikomas pateiktu šio pranešimo išsiuntimo dieną.

 

10.3. Siekdami tinkamai ir efektyviai komunikuoti su Jumis, prašome nedelsiant pranešti mums apie savo kontaktinių duomenų pasikeitimą arba atnaujinti juos savo asmeninėje Platformos paskyroje. Jeigu nepranešate apie savo kontaktinių duomenų pasikeitimą arba jų neatnaujinate, pranešimo pateikimas Platformoje nurodytais kontaktiniais duomenimis laikomas įteiktu tinkamai.

 

11. Teisinių santykių nutraukimas

 

11.1. „Ooniq“ turi teisę vienašališkai nutraukti šį Susitarimą, kitus teisinius santykius su Platformos naudotoju ir neleisti jam naudotis Platforma ir „Ooniq“ paslaugomis šiame Susitarime numatytais atvejais, taip pat ir šiais atvejais:

 

11.1.1. Platformos naudotojas pažeidžia, nevykdo arba netinkamai vykdo šiame Susitarime ir (arba) kituose sutartyse su „Ooniq“ nurodytus patvirtinimus, garantijas arba įsipareigojimus.

 

11.1.2. Platformos naudotojas pateikė arba pateikia neteisingą, klaidingą, melagingą ir (arba) nepilną informaciją arba dokumentus.

 

11.1.3. „Ooniq“ kyla įtarimas, jog naudotojo veikla naudojantis Platforma ir (arba) „Ooniq“ paslaugomis yra arba gali būti nesuderinama su teisės aktų reikalavimais ar geros moralės principais. Tokiu atveju „Ooniq“ neprivalo Platformos naudotojui įrodyti, paaiškinti arba argumentuoti, dėl kokių priežasčių kilo įtarimas ir (arba) toks kilęs įtarimas turi realų, tikėtiną arba pagrįstą pagrindą.

 

11.2. Jūs galite vienašališkai nutraukti šį Susitarimą išsiregistruodami iš Platformos. Tokiu atveju laikoma, jog Jūsų narystė atitinkamoje tarpusavio draudimo bendruomenėje pasibaigė Susitarimo nutraukimo dieną. Atkreipiame dėmesį, jog šio Susitarimo nutraukimas neatleidžia Jūsų nuo šio Susitarimo galiojimo metu prisiimtų ar kitaip atsiradusių ir vis dar neįvykdytų Jūsų prievolių „Ooniq“, kitiems Platformos naudotojams ar kitiems asmenims.

 

11.3. Nutraukus šį Susitarimą, „Ooniq“ turi teisę pasilikti visus iš Jūsų gautus administravimo mokesčius už suteiktas Platformos administravimo paslaugas.

 

11.4. „Ooniq“ turi teisę apriboti Jūsų teisę naudotis Platforma ir (arba) „Ooniq“ paslaugomis (įskaitant ir visišką Jūsų pašalinimą iš konkrečios bendruomenės, kurios narys esate) ir (arba) imtis kitų veiksmų, kuriuos „Ooniq“ mano esant reikalingus siekiant užtikrinti Platformos funkcionalumą arba kitų Platformos naudotojų teises ir teisėtus interesus.

 

12. Mūsų atsakomybės ribos

 

12.1. „Ooniq“ administruoja Platformą, kuri yra interneto informacinė sistema (tam tikras techninis informacinis sprendimas), suteikianti galimybę naudotojams susiburti į tarpusavio draudimo bendruomenes. Taigi, „Ooniq“ teikia tik administracinę, techninę bei organizacinę pagalbą, todėl negali atsakyti už atskirų Platformos naudotojų veiksmus.

 

12.2. „Ooniq“ negarantuoja, kad:

 

12.2.1. Platforma visuomet veiks sklandžiai, be jokių techninių trukdžių. Nepaisant to, „Ooniq“ deda pastangas, kad jokių Platformos techninių gedimų ir (arba) trukdžių nebūtų ar jų būtų kuo mažiau.

 

12.2.2. Kitų Platformos naudotojų pateikti duomenys yra teisingi ir atitinkantys realybę.

 

12.2.3. Kiti Platformos naudotojai veiks teisėtai bei nepažeis naudojimosi Platforma sąlygų.

 

12.3. „Ooniq“ neatlygina Platformos naudotojų nuostolių, kuriuos jie gali patirti dėl naudojimosi Platforma, jeigu jie atsirado dėl:

 

12.3.1. Nenugalimos jėgos aplinkybių ir (arba) trečiųjų asmenų kaltės, taip pat ryšio perdavimo, elektroninių duomenų mainų ir mokėjimo sistemų sutrikimų.

 

12.3.2. Pasikeitusių teisės aktų nuostatų ar valstybinių institucijų, įstaigų ar organizacijų reikalavimų.

 

12.4. „Ooniq“ neprisiima jokių tarpusavio draudimo bendruomenės narių (pavyzdžiui, Jūsų) nuostolių atsiradimo rizikos. 

 

12.5. „Ooniq“ nenaudoja savo finansinių išteklių dengiant galimus tarpusavio draudimo bendruomenės narių nuostolius įvykus tam tikriems įvykiams (pavyzdžiui, telefono vagystės ar atsitiktinio sugadinimo atvejais). 

 

12.6. „Ooniq“ neprisiima įsipareigojimo tarpusavio draudimo bendruomenės nariams išmokėti jokių sumų, t. y. „Ooniq“ neturi jokių finansinių įsipareigojimų šių bendruomenės narių atžvilgiu (pavyzdžiui, pati „Ooniq“ tarpusavio draudimo bendruomenės nariams jokiu būdu neįsipareigoja išmokėti jokių draudimo išmokų).

 

13. Baigiamosios nuostatos

 

13.1. Šis Susitarimas laikomas sudarytu ir vykdytinu Jums sėkmingai užsiregistravus Platformoje. Susitarimas galioja iki tol, kol išsiregistruosite iš Platformos arba Susitarimas bus nutrauktas kitais pagrindais.

 

13.2. „Ooniq“ turi teisę vienašališkai keisti šio Susitarimo nuostatas, kitų tarp „Ooniq“ ir Jūsų sudaromų arba sudarytų sutarčių nuostatas bei visas kitas Platformoje paskelbtas taisykles ir dokumentus. Apie tokius sutarčių ir kitų dokumentų pakeitimus Platformos naudotojai bus aiškiai informuoti iš anksto, ne vėliau kaip likus vienam kalendoriniam mėnesiui iki naujosios jų redakcijos įsigaliojimo dienos. Nesutikdami su Susitarimo ar kitų dokumentų pakeitimais Jūs galite bet kada vienašališkai nutraukti šį Susitarimą išsiregistruodami iš Platformos.

 

13.3. „Ooniq“ taip pat turi teisę be jokio išankstinio įspėjimo modifikuoti, atnaujinti ar kitaip koreguoti pačią Platformą (be kita ko, jos techninį veikimą, grafinius elementus ir pan.). „Ooniq“ užtikrina, jog dėl tokių Platformos modifikacijų nepagrįstai nebūtų bloginama Platformos naudotojų padėtis.

 

13.4. Šiam Susitarimui ir kitiems per Platformą pateiktiems dokumentams ar sudarytoms sutartims taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

 

13.5. Visi ginčai tarp Platformos naudotojų ir Platformos administratoriaus sprendžiami derybų keliu. Manydami, kad dėl „Ooniq“ veiksmų patyrėte žalą arba „Ooniq“ pažeidė Jūsų teises ar įstatymų saugomus interesus, galite kreiptis į „Ooniq“ raštu pagrįsdami savo pretenziją. „Ooniq“ įsipareigoja ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Jūsų pretenzijos gavimo dienos pateikti raštišką motyvuotą atsakymą. Išskirtiniais atvejais, kai pretenzija negali būti išnagrinėta per šiame punkte nurodytą laikotarpį, „Ooniq“ praneša Jums apie tai ir nurodo terminą, iki kada pretenzija bus išnagrinėta ir Jums bus pateiktas atsakymas. Nepasiekus susitarimo, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

13.6. Platforma ir joje pateikiama informacija yra saugoma autorių teisių. Platformoje pateikiamą medžiagą, informaciją, turinį galima kopijuoti, parsisiųsti, saugoti, atgaminti, atspausdinti ar kitaip naudoti tik Jūsų asmeniniais tikslais ir tik tiek, kiek tai tiesiogiai susiję su teisėtu ir tinkamu Platformos naudojimu.

 

Dėkojame, kad perskaitėte šį dokumentą. Grįžtamasis ryšys mums labai svarbus, kad galėtume Jums suteikti tik geriausias patirtis naudojantis „Ooniq“. Jei turite pasiūlymų – pasidalinkite jais su mumis telefonu +370 695 59555, el. paštu labas@ooniq.lt arba interneto svetainės www.ooniq.lt skiltyje „Susisiekime“.

bottom of page